Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Heide Coaching/Linda Heide Samson 

Artikel 1. Definities 

 1. Coach/Counselor Linda Heide 
 2. Cliënt: degenen die Coaching/Counseling vragen; nooit via advertenties, altijd via via of naar aanleiding van persoonlijke gesprekken  
 3. Behandeling: In deze bedoeld in de betekenis van verzorgen en als client altijd de huisarts bezoekend. Diverse behandelingen op basis van Coaching/Counseling en Access Consciousness 
 4. Overeenkomst: de afspraak voor één of meer behandelingen

 Artikel 2. Toepasselijkheid  

1. Op alle overeenkomsten tussen mij enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing  

2. Acceptatie van een (prijs)afspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt  

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de therapeut zijn bevestigd 

In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht  

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst 

1. Een overeenkomst tussen mij en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de (prijs)afspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging hiervan 

2. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen van de zijde van de cliënt inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat ik schriftelijk heb ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen  

3. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze mondeling of schriftelijk hebben bevestigd  

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding 

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van één of aantal afgesproken behandelingen
 2. Na afloop van een behandeling kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd  
 3. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:  
 4. De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen  
 5. Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming  

Artikel 5. Annulering 

1. Annulering van een afspraak dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden

2. Voor annulering van behandelingen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:  

-Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van een behandeling is de cliënt geen kosten verschuldigd  

-Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een behandeling is de cliënt 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd, tenzij bij de annulering direct een nieuwe afspraak wordt gemaakt 

-Indien de nieuwe afspraak wederom wordt geannuleerd, is de cliënt alsnog 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd, ongeacht het tijdstip van annulering

-Indien de cliënt zonder voorafgaande berichtgeving niet verschijnt op een afspraak voor een behandeling, is de cliënt 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd.    

 –Ik ben in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen voor wat betreft de datum en het tijdstip 

–Ik zal dit naar vermogen uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip aan cliënt kenbaar maken

–Cliënt heeft te allen tijde het recht de afspraak bij een wijziging door mij te annuleren zonder dat cliënt hiervoor kosten aan mij verschuldigd is

Artikel 6. Geheimhouding en inzagerecht 

1. Ik zal alle informatie betreffende de cliënt die ik verkrijg bij de uitvoering van mijn diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover mijn grens van geweld, misbruik of bedreiging bereikt is of aan mij hiervoor van de cliënt schriftelijke toestemming heeft verkregen 

2. Ik zal een geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1, opleggen aan eventueel ingeschakelde derden. 

Artikel 7. Tarieven 

 1. De tarieven voor behandelingen zijn voor ingaan van de behandelingen ingezien. 
 • Artikel 8. Betaling en facturering 
 1. Een behandeling dient direct na de voltooiing hiervan contant of via overschrijven te worden voldaan. 
 2. Er wordt bij contante betaling altijd een bewijs van betalen vertrekt, waarbij ook het aantal uren van behandelen vermeld wordt 
 3. In geval een behandeling wordt geannuleerd en hiervoor kosten zijn verschuldigd, zoals aangegeven in Artikel 5., zal cliënt hiervoor van mij een factuur ontvangen 
 4. Tenzij mondeling of schriftelijk anders overeengekomen, dient de cliënt de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan mij te betalen

Artikel 9. Aansprakelijkheid 

1. Bij de uitvoering van de behandeling door mij is sprake van een inspanningsverplichting 

2. Ik geef op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch ben ik op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich tijdens dan wel na uitvoering van de behandeling(en) bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van mij. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.  Altijd altijd vraag ik aan mijn cliënten of hun huisarts weet van hun klachten!! En verzoek ik mijn cliënten de huisarts op de hoogte te houden van ons contact 

3. Ik ben niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeiend uit het feit dat de cliënt  mijn mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd  

4. De aansprakelijkheid van mij voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling 

5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van mij beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt  

6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij mij aansprakelijk wil stellen  

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op de dienstverlening door mij is het Nederlands recht van toepassing  

2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening door mij die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank Amsterdam bevoegd.  

Amsterdam, 01 05 2019

Linda Heide Sam(son)